tailieunhanh - Bài giảng Chương 3: Phân tích công việc

Bài giảng "Chương 2: Phân tích công việc" thảo luận về khái niệm, bản chất và ứng dụng của phân tích công việc, tìm hiểu tiến trình phân tích công việc, giới thiệu các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc, thực hành viết bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. . | 4– Chương II: phân tích công việc (JOB ANALYSIS) 4– Mục tiêu Thảo luận về khái niệm , bản chất và ứng dụng của phân tích công việc. tìm hiểu tiến trình phân tích công việc, giới thiệu các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc, thực hành viết bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 4– 4– Phân tích công việc là chìa khóa, là nội dung có ý nghĩa sống còn của bất cứ một hệ thống QTNL hiện đại nào John Ivancevich 4– Khái niệm về công việc Mục đích của tổ chức Chiến lược Công việc Cơ cấu tổ chức 4– Phân tích công việc không phải: Phân tích cá nhân Phân tích nhân viên Đánh giá kết quả thực hiện công việc 4– Phân tích công việc là quá trình tìm hiểu và xác định - Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc - Điều kiện tiến hành công việc, - Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành công việc - Các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần phải có để thực hiện tốt công việc 4– Bản mô tả công việc Sản phẩm của phân tích công việc : Bản tiêu chuẩn công việc 4– Phân tích công việc để làm gì ? 4– Phân tích công việc Đề ra tiêu chuẩn tuyển dụng Thiết kế chương trình đào tạo Đánh giá năng lực thực hiện công việc Định giá công việc Trả công, khen thưởng Cải thiện điều kiện làm việc Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn công việc 4– Ai cần bảng phân tích công việc? Phân tích công việc- quy trình tìm hiểu công việc Nhân viên tuyển dụng Nhà quản lý Người đánh giá công việc Người đào tạo Nhà lập kế hoạch tổ chức Người đánh giá kết quả CV Người thực hiện CV Người lập kế hoạch nghề nghiệp/thay thế 4– Ai sẽ tiến hành phân tích công việc ? Chuyên gia bên ngoài Chuyên gia bên trong Người giám sát (Cấp trên trực tiếp) Người thực hiện công việc 4– Quy trình phân tích công việc Chuyên gia nhân lực: Quan sát và phân tích công việc Giám sát trực tiếp và người thực hiện công việc: Điền vào bản câu hỏi và liệt kê các hoạt động Chuyên gia nhân lực: đưa ra bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc Giám . | 4– Chương II: phân tích công việc (JOB ANALYSIS) 4– Mục tiêu Thảo luận về khái niệm , bản chất và ứng dụng của phân tích công việc. tìm hiểu tiến trình phân tích công việc, giới thiệu các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc, thực hành viết bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 4– 4– Phân tích công việc là chìa khóa, là nội dung có ý nghĩa sống còn của bất cứ một hệ thống QTNL hiện đại nào John Ivancevich 4– Khái niệm về công việc Mục đích của tổ chức Chiến lược Công việc Cơ cấu tổ chức 4– Phân tích công việc không phải: Phân tích cá nhân Phân tích nhân viên Đánh giá kết quả thực hiện công việc 4– Phân tích công việc là quá trình tìm hiểu và xác định - Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc - Điều kiện tiến hành công việc, - Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành công việc - Các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần phải có để thực hiện tốt công việc 4– Bản mô tả công việc Sản phẩm của phân tích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.