tailieunhanh - Đề thi hết môn Toán cao cấp - Đề số 13 (ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)

Đề thi hết môn Toán cao cấp - Đề số 13 (ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) sau đây. Đề thi có kèm đáp án giúp các bạn ôn thi hiệu quả. | BtC ng. Th-TL. TkT ĐỂ THI HẾT MÔN Trũờng ĐH Kinh tế Kỹ thuật CN 7 7 s J Toán Cao Cấp 1 Lớp CĐ khoá 18 Hình thức thi viết Thời gian 90 phút Đề số 13 Câu 1 1 Tìm a để hàm số sau liên tục tại x 1 . . x2 - 1 sin- -f x x -1 a khi x 1 khi x 1 2 Tìm giới hạn lncos 2x lim 77 x 0 Lncos 4x Câu 2 Tính y với y x 1 Câu 3 1 Tính I J 6x. sin2 x dx 2 Tính fe Inx 7 dx J1 V1 Inx Câu 4 Tìm cực trị hàm số hàm số z 4x X3 xy2 F1 2 - 3 r 1 -1 2 Câu 5 Cho A 0 1 2 B -1 2 1 0 0 1 _ 2 - 3 2_ 1 Tính 2A 2 Tìm ma trận X sao cho B Đáp án-thang điêm Câu 1 2 điêm 1. 1điêm Để hàm số liên tục tại X 1 thì limx 1 x 1 1 a Do X2 1 0 khi X 1 và sint S - là hàm bị chặn trên R nên V V limx 1 x2 1 sinL k - 0 Vậy a 0 2. 1 điêm Khi X 0 thì giới hạn có dạng 0 nên áp dung quy tắc lô pi tan ta có lncos 2x 2sin2x cos4x lim------T7-T lim----õ----- A- 0 Lncos 4 x 0 cos2x 4sin4x Khi X 0 thì sin2x 2x sin4x 4x thay thế các VCB tương đương vào giới hạn ta có 1 L lim-õ--7- - T x 0 cos2x 4 Câu 2 2 điêm 1 _ ln 1 x ỵ ex v ý Tỹln 1 x 4 x e ln 1 X2 x 1 11 ỵ X2 Zn 1 ĩ ĩ x ỵ ỵ 2In 1 x -2 1. -22 2 ỵ x3 X2 1 x X2 1 2 11 ỉn 1 -v ĩõ õv ỵ 2 ln 1 x - 2 2 ỵ ỵ Vx3 v J X2 1 x 2r -----7 ln 1 7 --------7 ln 1 x X2 x 1 x J X2 1 ĩõ õ ỵ ỵ I 7 ln 1 x -TTZ 77 7 ỉư2 1 x -T --y U3 X2 1 x 2 X4 v J X2 1 2 1 2 J3 r 7 ín 1 v y ỵ I 9 9 7 n2 1 x 2 - ln 1 x ỵ ỵ x2 1 x 2 X4 v J X2 1 x v Jỵ 3r 1 1 1 1 . _21 _ 24 ín2 1 x 2-V- ln 1 eyn - Câu 3 2 điêm 1. 1 điêm I 6x. sin2 x dx 3 x 1 cos2x dx 3 xd sin2x I ----- xsin 2x sin2xdx Ld Li 4 J I ----- xsin 2x cos2x c 2. 1điểm Đặt t V1 Inx t2 1 Inx 2tdt 1 dx ________ X x 1 3 T 1 V2 V2 J 2 Câu 4 2điểm 1 t2 1 dt 2 t o 4 2V2 3 Giải hệ z x 4 3x2 y2 0 z y 2xy 0 Ta có 4 điểm tới hạm 22 P1 0 2 P2 0 2 P3 0 4 0 z XX ỗx z xy 2y z yy 2 Tại điểm P1 đặt Ấ z xx P1 0 B z Xy P1 4 c z xx P1 0 Do B2 Ac 16 0 nên P1 không là cực trị. Tại điểm p2 đặt Ấ z xx P2 0 B z Xy P2 4 c z xx P2 0 Do B2 AC 16 0 nên P2 không là cực trị. Tại điểm p3 đặt 12 z XX 3 B z xy B3 0 c z xx B3 Do B2 AC 16 0 A 0 nên p3 là cực đại. 8 8 16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.