tailieunhanh - Ebook Đồ gá gia công cơ khí: Phần 1

Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 5 chương đầu: Đồ gá gia công cơ, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu tự định tâm, các cơ cấu sinh lực. nội dung chi tiết tài liệu. | Phần I TRANG BỊ CÔNG NGHỆ Chương 1 ĐÔ GA gia công cơ 1-1. Khái niệm Chầt lượng san phầm cơ khí năng suầt lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế kĩ thuầt quan trong trong sàn xuầt cơ khi. Đe đàm bào các chỉ tiêu trên trong quà trình chê tào càc sàn phầm cơ khí ngoài mày căt kim loại mày cộng cu và dung cu căt chung tà con cần co càc loài độ gà và dung cu phu goi là tràng bị cộng nghê . Tràng bị cộng nghê đong một vài tro rầt quàn trong nhơ no sàn xuầt cơ khí co thể đàm bào và nầng cào chầt lượng tăng năng suầt và hà già thành chê tào sàn phầm. Tràng bị cộng nghê đội vơi già cộng cơ khí là toàn bộ càc phu tung kèm theo mày cộng cu nhăm mơ rộng khà năng cộng nghê cuà mày tào điêu kiên cho viêc thực hiên quà trinh cộng nghê chê tào cơ khí vơi hiêu quà kinh tê và kĩ thuầt cào. Theo kêt cầu và cộng dung tràng bị cộng nghê đươc phần thành hài loài tràng bị cộng nghê vàn năng và tràng bị cộng nghê chuyên dung. Đăc điêm cuà tràng bị vàn năng là khộng phu thuộc vào đội tương già cộng nhầt định và đươc sữ dung chu yêu vào dàng sàn xuầt đơn chiêc và loạt nho. Con tràng bị cộng nghê chuyên dùng thì kêt cầu và tính năng cuà no phu thuộc vào một hoăc một nhom đội tương già cộng nhầt định no đươc dung chu yêu trong sàn xuầt hàng khội và loàt lơn cà biêt trong sàn xuầt nho và đơn chiêc yêu cầu co độ chính xàc cào hoăc đội vơi nhưng chi tiêt khộng dung chung thì khộng thê7 già cộng đươc. Đội vơi già cộng cơ khí ngươi tà thương sư dung hài loài tràng bị cộng nghê là độ gà độ gà già cộng độ gà kiêm trà độ gà lăp ràp và dung cu phu . - Độ gà là nhưng tràng bị cộng nghê cần thiêt đươc dung trong quà trình già cộng cơ độ gà già cộng quà trình kiêm trà độ gà kiêm trà và quà trình lăp ràp sàn phầm cơ khí độ gà lăp ràp . Độ gà già cộng chiêm tơi 80 90 độ gà . - Dung cu phu độ gà dào là một loài tràng bị cộng nghê dung đê gà đăt dung cu căt trong quà trình già theo yêu cầu sư dung mà kêt cầu càc loài dung cu phu co thê7 là vàn năng hoăc chuyên dung Trong ngành chê tào mày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN