tailieunhanh - Quyết định số: 705/QĐ-BYT

Quyết định số: 705/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 705 QĐ-BYT Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009 Căn cứ Nghị định số 63 2012 NĐ-CP ngày 31 8 2012 của Chính Phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân của Bộ Y tế Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân gồm 110 quy trình kỹ thuật. Điều 2. Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị Giám đốc cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân phù hợp để thực hiện tại đơn vị. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các ông bà Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục Vụ thuộc Bộ Y tế Giám đốc các bệnh viện Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Thủ trưởng Y tế các Bộ Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . A i nhận KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 4 T TIư t RTĩ CIỈMY 3 - Bọ trưởng Bộ Y tế để b c THỨ TRƯỞNG - Các Thứ trưởng BYT - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để phối hợp Đã ký - Cổng thông tin điện tử BYT - Website Cục QL KCB - Lưu VT KCB. _ Nguyễn Thị Xuyên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc BỘ Y TẾ DANH SÁCH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.