tailieunhanh - Đề thi Toán cao cấp 1 - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Tài liệu sau đây tổng hợp các đề thi Toán cao cấp 1 của Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. các đề thi sau đây nhằm củng cố kiến thức của môn học, có kết quả cao trong đề thi. | Lớp Đại học K5 Hình thức Thi viết Thời gian 90 phút ĐỀ THI Tr-ờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -------------o0o---------- MÔN THI TOÁN CAO GAP 1 ĐỀ số 1 Câu 1. Tính các giới hạn sin E k- I a lim 3 l-ỉcõsx 1 b. limx 0 e 2 x Câu 2 Khảo sát hàm số Inx -7X Câu 3 .Tính các tích phân . 1 earct9x a. A I dx J 1 x2 b. B f xỉn2xdx Câu 4 . Cho hàm số z x2 xy - x y - 3 a. Tìm cực trị của hàm số. b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong miền D giới hạn bởi các đ-ờng x 0 y 3 và y x - 1 Câu 5. Giải ph-ơng trình vi phân 2xy y y 2-1 Lớp Đại học K5 Hình thức Thi viết Thời gian 90 phút ĐỀ THI Tr-ờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -------------o0o---------- MÔN THI TOÁN CAO GAP 1 ĐỀ số 2 Câu 1. Tính các giới hạn a. lim o arctgx sinx X __n b. lim H 1 cos2 Câu 2 Khảo sát hàm số X2 e x Câu 3 .Tính các tích phân a. -e Inx 1 x 1 lnx dx X3 x2 1 1 X 4 dx b. I Câu 4 . Cho hàm số z x2 2y2 2xy - 2y 3 a. Tìm cực trị của hàm số. b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong miền D giới hạn bởi các đ-ờng x - 2 y 0 và x y 1 Câu 5. Giải ph-ơng trình vi phân y cosy y 2sin y y Lớp Đại học K5 Hình thức Thi viết Thời gian 90 phút ĐỀ THI Tr-ờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -------------o0o---------- MÔN THI TOÁN CAO GAP 1 ĐỀ số 3 Câu 1. Tính các giới hạn . ln í ỉ a. lim x 0 1 2 Insínx 2 b. limx ra - arctgx Câu 2 Cho hàm số 2 1 tính f 2011 0 X2-3x 2 Câu 3 .Tính các tích phân _ r 1 sìn 2x J sin2 X b. B f xex2 x2 1 dx Câu 4 . Cho hàm số z 2x2 y2 4xy - 2y - 1 a. Tìm cực trị của hàm số. b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong miền D giới hạn bởi các đ-ờng x 0 y -1 và y x 2 Câu 5. Giải ph-ơng trình vi phân 2y 5y .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.