tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7337:2003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7337:2003 qui định phương pháp tính toán mức tái chế và mức thu hồi của phương tiện giao thông đường bộ mới, biểu diễn theo phần trăm của khối lượng (một phần khối lượng tính theo phần trăm) của phương tiện giao thông đường bộ, đó là: Tái chế, dùng lại hoặc cả hai (mức tái chế), hoặc thu hồi, dùng lại hoặc cả hai (mức thu hồi). | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.