tailieunhanh - Giáo án bài 3: Xã hội nguyên thủy - Lịch sử 6 - GV.Ng.T.Nhàn

Bài học Xã hội nguyên thủy giúp cho học sinh hiểu được nguồn gốc loài người và các mốc lớn của quá trình chuyển biến từ người tối cổ trở thành người hiện đại. Bên cạnh đó còn là tư liệu tham khảo giúp giáo viên soạn giáo án tốt hơn. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.