tailieunhanh - Quyết định số: 3338/QĐ-BYT

Quyết định số: 3338/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | BỘ Y TẾ Số 3338 QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 63 2012 NĐ-CP ngày 31 8 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu Bộ Y tế Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh QưyẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 279 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu. Điều 2. Các Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Điều 4. Các Ông Bà Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Chánh thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng các Vụ Cục của Bộ Y tế Giám đốc các Bệnh viện Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Thủ trưởng Y tế các Bộ ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG Như-Điỉu THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng đe báo cáo - Lưu VT KCB. Đã ký Nguyễn Thị Xuyên 1 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc DANH MỤC HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU Ban hành kèm theo Quyết định số 3338 QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế STT HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT 1 Phẫu thuật sử dụng vạt rãnh mũi má tạo hình khuyết hổng sau cắt bỏ ung thư sàn miệng 2 Phẫu thuật toàn bộ tuyến giáp trong điều trị ung thư 3 Phẫu thuật vét hạch cổ triệt căn 4 Phẫu thuật cắt bỏ khối u trung thất 5 Phẫu thuật cắt u nang phế quản u nang phổi 6 Cắt một thuỳ phổi và mảng thành ngực trong ung thư 7 Cắt một thuỳ phổi do .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.