tailieunhanh - Ebook Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn", phần 2 giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn tính toán chống gió động học đối với cầu dây và một số ví dụ. . | Chương 4 HƯỚNG DẦN TÍNH TOÁN CHÕNG GIÓ ĐỘNG HỌC ĐỐI VÓI CẦU DÂY . NGUYÊN TÃC CHUNG . Mục đích Bán Hướng dàn này biên soạn nhàm dam báo việc thiết kẽ các càu dày dường bộ dặc biệt lá các két cãu cấu dầm dài. lớn nhẹ và là kẽì cấu mém đạt yêu cấu tiên tiến VC kỹ thuật. hợp lý vé kinh tế. dám bao an toàn tin cậy. . Phạm vi áp dụng Bán Hướng dan này nói chung áp dung cho việc thiết kê chống gió và kiểm toán chóng gió cua các loại cáu dây dường bộ có kháu dộ chính từ 40 -r 150 m. Đối với cáu dây vang có khẩu độ trẽn 800m hoặc cẩu treo dảy võng có khiu độ trẽn 1500 m vì dưới lác dụng của lài trọng cùa gió có the xuất hiện tính phi tuyến cực manh hoác các vãn dẻ khác nèn không nằm trong phạm VI áp dụng cùa bàn Hướng dẫn này. . Mói quan hệ vời vát tiéu chuẩn khác Ban Hướng dàn náy chi dề cập lớt việc thiết kế chóng gió và kiếm toán chong gió đói với két cáu cau dường bộ. Việc thiết kè VC cường độ. ổn đinh biến dang . cua các kữi cấu hoác các cau kiên két câu trong trang thái năng lực chịu lái cực han trạng thái giới han cường đõ và trang thái Cực hạn sứ dung trạng thái giói hạn sứ dung thòng thướng . van phái tuân thu theo các quy dinh trong các Quy phạm Tiêu chuẩn có liên quan cùa Nhá nước hoác của Bộ Giao thông. . Các thuật ngữ và ký hiệu cơ bản . L Các thuặt ngữ cơ bãn i ì ị í óc fi gió cơ hàn Tóc dô gió cơ bán dược hiẽu là lóc dõ gió lốt da binh quân năm 10 phút có tán sô uãt hiện chi 1 ớ dộ cao 10m tính lừ chò măt dát bằng phảng rộng rãi thuộc khu vực vị tu càu nót chung láy ờ phạm vi trạm khi tượng quán lý. Các trạm khí tượng thường đặt ơ nơi bàng phang trông trải . 67 2 Tốc độ gió chuẩn thiết kế khóng xét khẩu dộ cầu Trên cơ sở tốc độ gió cơ bản ở khu vực vị trí cầu tốc độ gió chuẩn thiết kế là tốc độ gió tối da bình quân năm 10 phút có tần số xuất hiện 1 tại cao độ mặt cầu có xét ảnh hướng độ gổ ghề bề mật cục bộ tại vị trí cầu. 3 Tốc dộ gió kiểm tra dao động riêng Đây là tốc độ gió giới hạn đảm bảo cho cầu tránh được dao động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN