tailieunhanh - Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ĐH (Tính chất sóng ánh sáng)

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đh (tính chất sóng ánh sáng)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CÂU HỎI TRAC NGHIỆM TÍNH CHAT SONG CỦA ANH SANG Cho các hằng sô h 6 c s me 9 31kg e -1 Câu 1 A. Hiện tượng tách ánh sáng tráng chiếu đến láng kính thánh chum sáng máu sác khác nhâu gôi lá hiện tượng tán sác ánh sáng dái máu náy gôi lá dái quáng phô củá ánh sáng tráng. B. Anh sáng tráng gôm vô sô ánh sáng đôn sác khác nháu cô máu biến đôi từ đô đến tím. C. Vôi môt môi trưông nhất định thì các ánh sáng đôn sác khác nháu cô chiết suất khác nháu vá cô trị táng dán từ đô đến tím. Dô đô trông dái quáng phổ máu đô lệch ít nhất máu tím lệch nhiều nhất. D. Các cáu trên đếu đung Cáu 2 A. ánh sáng đôn sác lá ánh sáng không bị tán sác khi đi quá láng kính. B. Môi ánh sáng đôn sác cô môt máu nhất định gọi lá máu đôn sác. C. Những tiá sáng máu trông ánh sáng tráng bị láng kính tách rá khi gáp lái nháu chung tông hôp thánh ánh sáng tráng. D. Anh sáng tráng lá táp hôp củá báy ánh sáng đôn sác khác nháu cô máu biến thiến liến tuc đô cám váng luc lám chám tím . Cáu 3 Chôn cáu sái A. Hiến tưông tán sác ánh sáng lá hiến tưông khi môt chum ánh sáng tráng truyến quá môt láng kính bị phán tích thánh các thánh phán đôn sác khác nháu. B. Anh sáng tráng lá táp hôp củá vô sô ánh sáng đôn sác khác nháu cô máu biến thiến liến tuc tư đô đến tím. C. Anh sáng cô bưôc sông cáng dái thì chiết suất củá môi trưông cáng lôn. D. Anh sáng đôn sác không bị tán sác khi đi quá láng kính . Cáu 4 Chôn cáu sái A. Quáng phô liến tuc chỉ phu thuôc váô nhiết đô củá nguôn sáng vá đưôc ưng dung đế đô nhiết đô củá nguôn sáng. B. Quáng phô vách hấp thu vá phát Xá củá các nguyến tô khác nháu thì khác nháu. C. Nhưng vách tôi trông quáng phô vách hấp thu nám đung vị trí những vách máu trông quáng phô vách phát Xá. D. Môt vát khi bị nung nông cô thế phát sinh rá tiá hông ngôái vá tiá tử ngôái . Cáu 5 A. Máy quáng phô lá môt dung cu ưng dung củá hiến tưông tán sác ánh sáng . B. Máy quáng phô dung đế phán tích ánh sáng muôn nghiến cưu thánh nhiếu thánh phán đôn sác khác nháu. C. Ông chuẩn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.